Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepassing

 1. Onder ‘Versluis’ wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op de website verstaan:

  Versluis paint & non-paint B.V.
  gevestigd en kantoorhoudende te:
   Flensburg 11
   2993 LS Barendrecht
   Nederland;
  emailadres: info@versluis.nl
  telefoonnummer: 0180-617411
  KvK-nummer: 24103500
  BTW-nummer NL003656962B01

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Versluis onder www.versluis.nl en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Versluis en de koper (hierna: “koper”).
 3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft ontvangen en heeft gelezen.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website webshop.versluis-bv.nl, en zullen op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Versluis van de aanvaarding van het aanbod door de koper (hetgeen gebeurt door het plaatsen van een bestelling in de webshop van Versluis), alsmede door het voldoen aan de (eventuele) daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk zonder toestemming van Versluis.
 3. De koper verklaart bij iedere bestelling in dat kader te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en niet als consument).
 4. Versluis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. Versluis kan zich - binnen wettelijke kaders – daarnaast op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Versluis goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag (alsnog) te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden (zoals volledige vooruitbetaling)
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Versluis niet.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt. Versluis is bevoegd de prijzen in het aanbod op elk moment te wijzigen.
 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, dan wel verhoogde leveranciersprijzen bij producten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet (voldoende) op voorraad waren.
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door koper plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening met enige vordering op Versluis en opschorting door de koper is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Versluis is gewezen op de te late betaling en Versluis de koper een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd (art. 6:119a BW) en is Versluis gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De wettelijke Staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) 1 juli 2012 wordt hierbij buiten toepassing gelaten.
 5. Betalingen door de koper strekken in de eerste plaats in mindering van de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente - waarbij de betalingen worden aangemerkt in omgekeerd chronologische volgorde, zodat de eerste betaling geldt als betaling van de oudste bestaande schuld.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, kleuren, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Versluis gelden bij wijze van aanduiding (tenzij expliciet anders aangegeven). Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken en de kleur, positie en afmeting van het daadwerkelijke product kan in een bepaalde mate afwijken van hoe de voorvertoning op de website werd weergegeven. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Artikel 5 – Levering

 1. Versluis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen en levering van producten. De op de website genoemde levertijden en verwerkingstijden gelden als indicatief.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Versluis kenbaar heeft gemaakt. Koper is verplicht de producten aldaar in ontvangst te nemen. Is dit niet mogelijk of wordt dit geweigerd, dan is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Versluis gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan.
 3. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van een overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onverwijld aan Versluis te melden.
 4. Koper zorgt ervoor dat het door hem aangegeven afleveradres geschikt en veilig is om de bestelde producten af te laten leveren en (voor een korte periode) op te slaan. Daarbij garandeert de koper ook dat deze opslag van (chemische) producten op het afleveradres geen gezondheidsgevaren met zich meebrengt. Versluis verricht hiertoe geen enkele controle.
 5. Versluis levert enkel aan opgegeven adressen binnen Nederland, België of Duitsland. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven.
 6. Versluis is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet (uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten) of indien goede gronden zijn te vrezen dat hij dit niet zal doen, is Versluis gerechtigd om verdere levering van producten op te schorten.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Versluis behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Versluis aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 2. Voor zover koper als wederverkoper optreedt, zal hij alle producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Versluis mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 7 – Conformiteit en reclamatie

 1. Versluis staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik (een en ander zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld).
 2. Koper is verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Versluis) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail, te melden aan Versluis. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Versluis daarvan niet binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven, waarbij geldt dat onzichtbare gebreken binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd gemeld moeten worden.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Versluis (naar keuze van Versluis) de geleverde non-conforme product(en) kosteloos vervangen tegen voorafgaande retournering of herstellen, dan wel met de koper een regeling treffen over een vermindering van de betaalde prijs. Hierna zal Versluis ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schade(vergoeding) zijn gehouden.
 4. Terugzending van de zaken dient te geschieden door de koper per aangetekende post waar mogelijk in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen.
 5. Tot op het moment van terugzending of ophalen door Versluis van de geleverde non-conforme product(en) zal koper zorgvuldig omgaan met deze product(en) en de verpakking. Koper zal deze producten niet verder (laten) gebruiken/verkopen en deze afgesloten, afgeschermd en luchtdicht  bewaren. Daarbij garandeert de koper ook dat deze opslag van (chemische) producten geen gezondheidsgevaren met zich meebrengt.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Indien Versluis door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van deze overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de betreffende overeenkomst (voor het getroffen deel) schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Onder overmacht van Versluis wordt verstaan elke van Versluis onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens koper wordt verhinderd, vertraagd of onrendabel gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Versluis kan worden verlangd. Hieronder vallen onder meer werkstakingen, aangepaste wet- of regelgeving, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvervoer-verboden, transportproblemen, niet-nakoming van enige verplichting door toeleveranciers van Versluis, natuur- en/of kernrampen en oorlogsdreiging. Versluis zal de koper zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Versluis voor schade is uitgesloten, waaronder mede wordt begrepen aanvullende en vervangende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade (waaronder wordt begrepen schade vanwege bedrijfsstagnatie en reputatieschade), vorderingen vanuit derden of schade wegens gederfde winst.
 2. Versluis is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Versluis, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 5 lid 3 van deze voorwaarden, is Versluis voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
 4. De aansprakelijkheid van Versluis is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Versluis) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Versluis aan haar uitgekeerde bedrag.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Versluis.

Artikel 10 – Overige bepalingen

 1. Versluis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via haar website of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking. Bij continuering van afname van de producten van Versluis stemt de koper in met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Versluis en koper is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen omtrent internationaal privaatrecht.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Versluis en koper, tenzij Versluis er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.